بانک سینا

شنبه،01 آبان 1400 نسخه آزمایشی
بانک سینا
   
 
  • چشم انداز
   • تبدیل شدن به بانکی پیشرفته، نوآور، کارآمد، مشتری مدار و الهام بخش
   • برخوردار از تکنولوژی پیشرفته، نیروی انسانی توانا و مبتکر طرح های نوین بانکی
   • پیشتاز در ارائه خدمات پولی و بانکی در بین بانک های کشور با هدف ایجاد ارزش آفرینی بیشتر برای ذینفعان
   • تبدیل شدن به یکی از نهادهای معتبر پولی و بانکی منطقه (خاورمیانه و آسیای غربی)