بانک سینا

سه شنبه،14 آذر 1402
بانک سینا
   
 
    • گشایش اعتبارات اسنادی دیداری و مدت دار


      اعتبار اسنادی تعهد برگشت ناپذیر بانک گشایش کننده در قبال ذینفع (فروشنده) است تا در صورت ارائه اسناد مطابق شرایط مندرج در متن اعتبار اسنادی٬ وجه اسناد (کالا / خدمات) را دریافت نماید. مشتریانی که دارای کارت بازرگانی می باشند می توانند با ارائه پروفرم تائید شده توسط وزارت صمت و سایر مجوزهای لازم به شعبه نگهدارنده حساب٬ درخواست گشایش اعتبار اسنادی نمایند.