بانک سینا

سه شنبه،14 آذر 1402
بانک سینا
   
 
  • صدور انواع ضمانتنامه های ارزی

   • ضمانتنامه های وارداتی :


   به ضمانتنامه هایی اطلاق می گردد که به پشتوانه ضمانتنامه متقابل دریافتی از یک بانک کارگزار دیگر (به عنوان وثیقه) به نفع خریداران/ کارفرمایان ایرانی یا خارجی صادر می شوند.


   • ضمانت نامه های صادراتی :


   به آن دسته از ضمانتنامه هایی اطلاق می گردد که به پشتوانه وثایق دریافتی از ضمانت خواه ( بعنوان وثیقه) به ارز صادر می شوند.


   • ضمانتنامه های صادراتی از لحاظ موضوع به سه گروه تقسیم می شوند :


   • ضمانتنامه های صادراتی موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی


   • ضمانتنامه های صادراتی موضوع قراردادهای داخلی


   • ضمانتنامه های صادراتی متفرقه


   ضمانتنامه های مربوط به موضوعات فوق به صورت انواع ضمانتنامه های شرکت در مناقصه/مزایده، حسن انجام کار، پیش پرداخت و سایر انواع ضمانتنامه ها صادر می گردند.   • انواع ضمانت نامه های قابل صدور:

   • حسن انجام کار/تعهد Performance Guarantee /


   • پیش پرداخت Advance Payment Guarantee


   • شرکت در مناقصه/مزایده ‏‏ Tender/Bid Bond


   • کسور وجه الضمان Retention money Guarantee