بانک سینا

چهارشنبه،05 مهر 1402
بانک سینا
   
 
  • تعمیر ساختمان
   • این تسهیلات در قالب عقد مشارکت مدنی و به دو روش اعطا می گردد:
    • به منظور تعمیرات کلی و اساسی
    شرایط تسهیلات:
      
    • ملک با اعیانی موجود باید دارای 6 دانگ سند ثبتی مجزا و به نام متقاضی تسهیلات، همسر و یا افراد تحت تکفل باشد.
    • مدت مشارکت به 60 مرحله مساوی ماهیانه تقسیم می گردد.
    • متقاضی می بایست توانایی بازپرداخت تدریجی سهم الشرکه بانک را با ارائه مدارک لازم و مستند که به تایید مسئول شعبه می رسد داشته باشد.
    • به منظور تعمیرات جزئی
    شرایط تسهیلات:
      
    • مدت مشارکت با توجه به میزان تسهیلات و توان بازپرداخت متقاضی و وثایق مورد نظر حداکثر 60 ماه تعیین شده است.
    • متقاضی می بایست توانایی بازپرداخت تدریجی سهم الشرکه بانک را با ارائه مدارک لازم و مستند که به تایید مسئول شعبه می رسد داشته باشد.