بانک سینا

سه شنبه،18 مرداد 1401
بانک سینا
   
 
  • فایل های کمی و تحلیلی شفافیت اطلاعات - یکساله منتهی به پایان اسفند ماه 1396   15-1- مقطع زمانی یک ساله منتهی به اسفند ماه
   ماده 5 صورتهای مالی بانک و داده های آماری منطبق با آن
   صورتهای مالی بانک در سال مورد گزارش
   صورتهای مالی بانک در سال قبل
   صورتهای مالی بانک در سال ما قبل
   ماده5-بند5-1-خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود
   ماده5-بند5-2-انواع و مانده سپرده ها به تفکیک
   ماده5-بند5-3-انواع وخالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و ...
   ماده5-بند5-4-مطالبات از بانک به تفکیک داخلی و خارجی
   ماده5-بند5-5-میزان تسهیلات بین بانکی دریافتی
   ماده5-بند5-6-اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط
   ماده5-بند5-8-خالص تسهیلات به تفکیک جاری و ...
   ماده5-بند5-9-خالص تسهیلات و تعهدات به تفکیک وثایق
   ماده5-بند5-10-مانده ذخایر برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی
   ماده5-بند5-11-مانده اسناد پرداختنی
   ماده5-بند5-12-مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات و...
   ماده5-بند5-13-نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران
   ماده5-بند5-14-مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
   ماده5-بند5-15-مانده بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
   ماده5-بند5-16-مانده بدهکاران موقت
   ماده5-بند5-17-مانده بستانکاران موقت
   ماده5-بند5-18-سود هر سهم و سود نقدی متعلق به هر سهم
   ماده6-ریسک اعتباری-بند6-1-سیاست ها و خط مشی های اعتباری
   ماده6-ریسک اعتباری-بند6-2-واحدهای اجرایی مدیریت ریسک اعتباری
   ماده6-ریسک اعتباری-بند6-3-حدود اختیارات سطوح سازمانی برای تصویب تسهیلات و ...
   ماده6-ریسک اعتباری-بند6-4-میزان پذیرش ریسک اعتباری
   ماده6-ریسک اعتباری-بند6-5-میزان و وضعیت تمرکز تسهیلات و تعهدات به تفکیک ...
   ماده6-ریسک اعتباری-بند6-6-فرآیند اعتبار سنجی متقاضیان
   ماده6-ریسک اعتباری-بند6-7-روش سنجش ریسک اعتباری
   ماده6-ریسک اعتباری-بند6-8-روش های کاهش ریسک اعتباری
   ماده6-ریسک اعتباری-بند6-9-میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک اعتباری
   ماده6-ریسک اعتباری-بند6-10-معیارهای دریافت وثایق برای اقلام در معرض ریسک اعتباری
   ماده6-ریسک اعتباری-بند6-11-ساز وکارهای کنترل و پایش ریسک اعتباری
   ماده6-ریسک اعتباری-بند6-12-نحوه مدیریت تسهیلات غیرجاری و میزان ذخایر مربوط به آن ها
   ماده7-ریسک نقدینگی-بند7-1-سیاستها و خط مشی های مدیریت ریسک نقدینگی
   ماده7-ریسک نقدینگی-بند7-2-واحدهای اجرایی مدیریت ریسک نقدینگی
   ماده7-ریسک نقدینگی-بند7-3-ترکیب، میزان و سررسید سپرده ها و نقاط تمرکز آن ها
   ماده7-ریسک نقدینگی-بند7-4-ترکیب، میزان و سررسید تسهیلات و سایر دارایی ها و ...
   ماده7-ریسک نقدینگی-بند7-5-میزان ورودی ها و تعهدات ریالی در دوره آتی
   ماده7-ریسک نقدینگی-بند7-6-میزان ورودی ها و تعهدات به ارزهای عمده در دوره آتی
   ماده7-ریسک نقدینگی-بند7-7-برنامه تداوم فعالیت
   ماده7-ریسک نقدینگی-بند7-8-برنامه مقابله با بحران
   ماده7-ریسک نقدینگی-بند7-9-روش سنجش ریسک نقدینگی
   ماده7-ریسک نقدینگی-بند7-10-ساز وکارهای کنترل و پایش ریسک نقدینگی
   ماده8-ریسک عملیاتی-بند8-1-برنامه تداوم فعالیت
   ماده8-ریسک عملیاتی-بند8-2-تدابیر پیشگیرانه از وقوع خطاهای عمدی و سهوی انسانی
   ماده8-ریسک عملیاتی-بند8-3-تمهیدات مقابله با بحران
   ماده8-ریسک عملیاتی-بند8-4-روش سنجش ریسک عملیاتی
   ماده8-ریسک عملیاتی-بند8-5-میزان سرمایه لازم برای پوشش ریسک عملیاتی
   ماده8-ریسک عملیاتی-بند8-6-ساز وکارهای کنترل و پایش ریسک عملیاتی
   ماده9-ریسک بازار-بند9-1-سیاست ها و رویه های مدیریت ریسک بازار
   ماده9-ریسک بازار-بند9-2-روش سنجش ریسک بازار
   ماده9-ریسک بازار-بند9-3-میزان سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار
   ماده9-ریسک بازار-بند9-4-میزان اقلام در معرض ریسک بازار به تفکیک ارز، سهام و نظایر آن
   ماده 10 نسبت های مالی مقرر در ماده 10
   ماده10-بند10-1-نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
   ماده10-بند10-1-نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به، سرمایه پایه
   ماده10-بند10-1-نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به، سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها
   ماده10-بند10-2-نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
   ماده10-بند10-2-نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به، سرمایه پایه
   ماده10-بند10-2-نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به، سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها
   ماده10-بند10-3-نسبت سرمایه گذاری ها و مشارکت های حقوقی به، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
   ماده10-بند10-3-نسبت سرمایه گذاری ها و مشارکت های حقوقی به، سرمایه پایه
   ماده10-بند10-3-نسبت سرمایه گذاری ها و مشارکت های حقوقی به، سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها
   ماده10-بند10-4-وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها و مجموع ارزها
   ماده10-بند10-5-نسبت خالص تسهیلات غیرجاری به، مجموع خالص تسهیلات
   ماده10-بند10-6-نسبت خالص تسهیلات به، مانده سپرده ها
   ماده10-بند10-7-نسبت ارزش دفتری دارایی های ثابت به، حقوق صاحبان سهام
   ماده10-بند10-8-نسبت خالص تسهیلات کوتاه مدت به، مجموع خالص تسهیلات
   ماده10-بند10-9-نسبت مانده سپرده های دیداری به، مانده مجموع سپرده ها
   ماده10-بند10-10-نسبت مانده سپرده های بلندمدت به، مانده مجموع سپرده ها
   ماده 11 کفایت سرمایه، میزان و ساختار سرمایه و دارائیهای در معرض ریسک
   ماده 12 حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی
   ماده12-بند12-1-ساختار هیات مدیره شامل: مشخصات اعضای هیات مدیره بانک و ...
   ماده12-بند12-2-ساختار هیات عامل و سایر مدیران ارشد بانک و ...
   ماده12-بند12-3-ساختار مالکیت سهام شامل: فهرست سهامداران عمده و تغییرات آن
   ماده12-بند12-4-مصوبات مجامع عمومی بانک
   ماده12-بند12-5-ساختار سازمانی شامل: نمودار اصلی بانک و ...
   ماده12-بند12-6-خط مشی ها و سیاست های اعطای پاداش و جبران خدمات
   ماده12-بند12-7-گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی
   ماده 13 کلیات کنترل داخلی بانک
   ماده 14 رویدادهای با اهمیت
   ماده14-بند14-2-تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره و هیات عامل
   ماده14-بند14-3-تغییر مدیرعامل و رییس هیات مدیره
   ماده14-بند14-4-مجازات های انتظامی و محدودیت های اعمال شده
   ماده14-بند14-5-هرگونه خرید، ادغام یا تجزیه
   ماده14-بند14-6-میزان خسارات وارده ناشی از سرقت و ...
   ماده 15 ارائه سایرگزارشات بانک مطابق ضوابط ابلاغی
   ماده15-بند15-1-2-گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی و اظهار نظر حسابرس راجع به آن
   اظهار نظر حسابرس راجع به گزارش فعالیت هیأت مدیره در سال قبل
   گزارش فعالیت هیأت مدیره در سال قبل
   اظهار نظر حسابرس راجع به گزارش فعالیت هیأت مدیره در سال ما قبل
   گزارش فعالیت هیأت مدیره در سال ما قبل
   ماده15-بند15-1-5-مانده تصفیه نشده اسناد پرداختنی
   ماده15-بند-15-1-15-گزارشی متضمن مقایسه عملکرد بانک در زمینه مدیریت انواع ریسک و ...
   ماده 17 انتشار اطلاعات درخواستی مندرج در آئین نامه، در مقاطع ابلاغی
   ماده 18 در دسترس قراردادن و انتشار اطلاعات با اهمیت هر سال مالی، در قالب بروشور، از طریق شعب برای سپرده گذاران و سایر ذینفعان
   ماده 24 ارسال اطلاعات هر دوره، با موضوع شفافیت اطلاعات، برای بانک مرکزی
   ماده 28 انتشار اطلاعات تفصیلی در خصوص قرارداد ها و هزینه های هر یک از خدمات بانک، در پایگاه اطلاع رسانی و میز راهنمای مشتریان
   ماده 29 اعلام نرخ حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری، تا پایان فروردین ماه هر سال
  •