بانک سینا

دوشنبه،13 آذر 1402
بانک سینا
   
 
  • فایل های کمی و تحلیلی شفافیت اطلاعات - 6ماهه منتهی به پایان شهریور ماه 1394


    

   ماده 5  صورتهای مالی بانک و داده های آماری منطبق با آن
   صورتهای مالی میان دوره ای بانک در سال قبل
   صورتهای مالی میان دوره ای بانک در سال ما قبل
   ماده5-بند5-1-خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود
   ماده5-بند5-2-انواع و مانده سپرده ها به تفکیک
   ماده5-بند5-3-انواع وخالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و ...
   ماده5-بند5-4-مطالبات از بانک به تفکیک داخلی و خارجی
   ماده5-بند5-5-میزان تسهیلات بین بانکی دریافتی
   ماده5-بند5-6-اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط
   ماده5-بند5-7-خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری و...
   ماده5-بند5-8-خالص تسهیلات به تفکیک جاری و ...
   ماده5-بند5-9-خالص تسهیلات و تعهدات به تفکیک وثایق
   ماده5-بند5-10-مانده ذخایر برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی
   ماده5-بند5-11-مانده اسناد پرداختنی
   ماده5-بند5-12-مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات و...
   ماده5-بند5-13-نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران
   ماده5-بند5-14-مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
   ماده5-بند5-15-مانده بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
   ماده5-بند5-16-مانده بدهکاران موقت
   ماده5-بند5-17-مانده بستانکاران موقت
   ماده5-بند5-18-سود هر سهم و سود نقدی متعلق به هر سهم
   ماده 10  نسبت های مالی مقرر در ماده 10
   ماده10-بند10-1-نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
   ماده10-بند10-1-نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به، سرمایه پایه
   ماده10-بند10-1-نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به، سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها
   ماده10-بند10-2-نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
   ماده10-بند10-2-نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به، سرمایه پایه
   ماده10-بند10-2-نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به، سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها
   ماده10-بند10-3-نسبت سرمایه گذاری ها و مشارکت های حقوقی به، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
   ماده10-بند10-3-نسبت سرمایه گذاری ها و مشارکت های حقوقی به، سرمایه پایه
   ماده10-بند10-3-نسبت سرمایه گذاری ها و مشارکت های حقوقی به، سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها
   ماده10-بند10-4-وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها و مجموع ارزها
   ماده10-بند10-5-نسبت خالص تسهیلات غیرجاری به، مجموع خالص تسهیلات
   ماده10-بند10-6-نسبت خالص تسهیلات به، مانده سپرده ها
   ماده10-بند10-7-نسبت ارزش دفتری دارایی های ثابت به، حقوق صاحبان سهام
   ماده10-بند10-8-نسبت خالص تسهیلات کوتاه مدت به، مجموع خالص تسهیلات
   ماده10-بند10-9-نسبت مانده سپرده های دیداری به، مانده مجموع سپرده ها
   ماده10-بند10-10-نسبت مانده سپرده های بلندمدت به، مانده مجموع سپرده ها
   ماده 11 کفایت سرمایه، میزان و ساختار سرمایه و دارائیهای در معرض ریسک
   ماده 14 رویدادهای با اهمیت
   ماده14-بند14-2-تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره و هیات عامل
   ماده14-بند14-3-تغییر مدیرعامل و رییس هیات مدیره
   ماده14-بند14-4-مجازات های انتظامی و محدودیت های اعمال شده
   ماده14-بند14-5-هرگونه خرید، ادغام یا تجزیه
   ماده14-بند14-6-میزان خسارات وارده ناشی از سرقت و ...
   ماده14-بند14-7-هرگونه افتتاح یا تعطیلی شعبه
   ماده 17 انتشار اطلاعات درخواستی مندرج در آئین نامه، در مقاطع ابلاغی
   ماده 18 در دسترس قراردادن و انتشار اطلاعات با اهمیت هر سال مالی، در قالب بروشور، از طریق شعب برای سپرده گذاران و سایر ذینفعان
   ماده 24 ارسال اطلاعات هر دوره، با موضوع شفافیت اطلاعات، برای بانک مرکزی
   ماده 28 انتشار اطلاعات تفصیلی در خصوص قرارداد ها و هزینه های هر یک از خدمات بانک، در پایگاه اطلاع رسانی و میز راهنمای مشتریان
   ماده 29 اعلام نرخ حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری، تا پایان فروردین ماه هر سال
  •