بانک سینا

دوشنبه،13 آذر 1402
بانک سینا
   
 
  • فایل های کمی و تحلیلی شفافیت اطلاعات - 3ماهه منتهی به پایان آذر ماه 1392


    

   ماده 5  صورتهای مالی بانک و داده های آماری منطبق با آن
   ماده5-بند5-1-خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود
   ماده5-بند5-2-انواع و مانده سپرده ها به تفکیک
   ماده5-بند5-3-انواع وخالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و ...
   ماده5-بند5-8-خالص تسهیلات به تفکیک جاری و ...
   ماده5-بند5-12-مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات و...
   ماده 14 رویدادهای با اهمیت
   ماده14-بند14-1-هرگونه تغییر در سرمایه ثبتی بانک
   ماده14-بند14-2-تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره و هیات عامل
   ماده14-بند14-3-تغییر مدیرعامل و رییس هیات مدیره
   ماده14-بند14-4-مجازات های انتظامی و محدودیت های اعمال شده
   ماده14-بند14-5-هرگونه خرید، ادغام یا تجزیه
   ماده14-بند14-6-میزان خسارات وارده ناشی از سرقت و ...
   ماده14-بند14-7-هرگونه افتتاح یا تعطیلی شعبه
   ماده 17 انتشار اطلاعات درخواستی مندرج در آئین نامه، در مقاطع ابلاغی
   ماده 18 در دسترس قراردادن و انتشار اطلاعات با اهمیت هر سال مالی، در قالب بروشور، از طریق شعب برای سپرده گذاران و سایر ذینفعان
   ماده 24 ارسال اطلاعات هر دوره، با موضوع شفافیت اطلاعات، برای بانک مرکزی
   ماده 28 انتشار اطلاعات تفصیلی در خصوص قرارداد ها و هزینه های هر یک از خدمات بانک، در پایگاه اطلاع رسانی و میز راهنمای مشتریان
   ماده 29 اعلام نرخ حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری، تا پایان فروردین ماه هر سال
  •