بانک سینا

چهارشنبه،08 آذر 1402
بانک سینا
   
 
  • فایل های کمی و تحلیلی شفافیت اطلاعات - 9 ماهه منتهی به پایان آذر ماه 1399


   2-15- مقطع زمانی 9 ماهه منتهی به آذر ماه
   ماده 5 – صورتهای مالی بانک و داده های آماری منطبق با آن
   صورتهای مالی میان دوره ای بانک در سال مورد گزارش
   صورتهای مالی میان دوره ای بانک در سال قبل
   صورتهای مالی میان دوره ای بانک در سال ما قبل

   ماده5-بند5-1-خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود
   ماده5-بند5-2-انواع و مانده سپرده ها به تفکیک
   ماده5-بند5-3-انواع وخالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و ...
   ماده5-بند5-4-مطالبات از بانک به تفکیک داخلی و خارجی
   ماده5-بند5-5-میزان تسهیلات بین بانکی دریافتی
   ماده5-بند5-6-اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط
   ماده5-بند5-7-خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری و...

   ماده5-بند5-8-خالص تسهیلات به تفکیک جاری و ...
   ماده5-بند5-9-خالص تسهیلات و تعهدات به تفکیک وثایق
   ماده5-بند5-10-مانده ذخایر برای تسهیلات به تفکیک عمومی و اختصاصی
   ماده5-بند5-11-مانده اسناد پرداختنی

   ماده5-بند5-12-مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات و...
   ماده5-بند5-13-نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران
   ماده5-بند5-14-مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
   ماده5-بند5-15-مانده بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
   ماده5-بند5-16-مانده بدهکاران موقت
   ماده5-بند5-17-مانده بستانکاران موقت
   ماده5-بند5-18-سود هر سهم و سود نقدی متعلق به هر سهم
   ماده 10 – نسبت های مالی مقرر در ماده 10
   ماده10-بند10-1-نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
   ماده10-بند10-1-نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به، سرمایه پایه
   ماده10-بند10-1-نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به، سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها
   ماده10-بند10-2-نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
   ماده10-بند10-2-نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به، سرمایه پایه
   ماده10-بند10-2-نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به، سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها
   ماده10-بند10-3-نسبت سرمایه گذاری ها و مشارکت های حقوقی به، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
   ماده10-بند10-3-نسبت سرمایه گذاری ها و مشارکت های حقوقی به، سرمایه پایه
   ماده10-بند10-3-نسبت سرمایه گذاری ها و مشارکت های حقوقی به، سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها
   ماده10-بند10-4-وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها و مجموع ارزها
   ماده10-بند10-5-نسبت خالص تسهیلات غیرجاری به، مجموع خالص تسهیلات
   ماده10-بند10-6-نسبت خالص تسهیلات به، مانده سپرده ها
   ماده10-بند10-7-نسبت ارزش دفتری دارایی های ثابت به، حقوق صاحبان سهام
   ماده10-بند10-8-نسبت خالص تسهیلات کوتاه مدت به، مجموع خالص تسهیلات
   ماده10-بند10-9-نسبت مانده سپرده های دیداری به، مانده مجموع سپرده ها
   ماده10-بند10-10-نسبت مانده سپرده های بلندمدت به، مانده مجموع سپرده ها
   ماده 11 –کفایت سرمایه، میزان و ساختار سرمایه و دارائیهای در معرض ریسک
   ماده 14 –رویدادهای با اهمیت

   ماده14-بند14-1-هرگونه تغییر در سرمایه ثبتی بانک
   ماده14-بند14-2-تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره و هیات عامل
   ماده14-بند14-3-تغییر مدیرعامل و رییس هیات مدیره
   ماده14-بند14-4-مجازات های انتظامی و محدودیت های اعمال شده
   ماده14-بند14-5-هرگونه خرید، ادغام یا تجزیه
   ماده14-بند14-6-میزان خسارات وارده ناشی از سرقت و ...
   ماده14-بند14-7-هرگونه افتتاح یا تعطیلی شعبه
   ماده 17 –انتشار اطلاعات درخواستی مندرج در آئین نامه، در مقاطع ابلاغی
   ماده 18 –در دسترس قراردادن و انتشار اطلاعات با اهمیت هر سال مالی، در قالب بروشور، از طریق شعب برای سپرده گذاران و سایر ذینفعان
   ماده 24 –ارسال اطلاعات هر دوره، با موضوع شفافیت اطلاعات، برای بانک مرکزی
   ماده 28 –انتشار اطلاعات تفصیلی در خصوص قرارداد ها و هزینه های هر یک از خدمات بانک، در پایگاه اطلاع رسانی و میز راهنمای مشتریان
   ماده 29 –اعلام نرخ حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری، تا پایان فروردین ماه هر سال

  •