بانک سینا

چهارشنبه،05 مهر 1402
بانک سینا
   
 
    • فایل های کمی و تحلیلی شفافیت اطلاعات - 9 ماهه منتهی به پایان آذر ماه 1401


      3-15- مقطع زمانی 9 ماهه منتهی به آذر ماه
      ماده 5 – صورتهای مالی بانک و داده های آماری منطبق با آن

      ماده5-بند5-1-خالص تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود
      ماده5-بند5-2-انواع و مانده سپرده ها به تفکیک
      ماده5-بند5-3-انواع وخالص تسهیلات اعطایی به تفکیک دولتی و ...
      ماده5-بند5-8-خالص تسهیلات به تفکیک جاری و ...
      ماده5-بند5-12-مانده اقلام زیر خط ترازنامه نظیر بروات و...
      ماده5-بند5-13-نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپرده گذاران
      ماده5-بند5-14-مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده
      ماده5-بند5-15-مانده بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده
      ماده5-بند5-16-مانده بدهکاران موقت
      ماده5-بند5-17-مانده بستانکاران موقت
      ماده5-بند5-18-سود هر سهم و سود نقدی متعلق به هر سهم

      ماده 10 – نسبت های مالی مقرر در ماده 10
      ماده10-بند10-1-نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
      ماده10-بند10-1-نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به، سرمایه پایه
      ماده10-بند10-1-نسبت خالص تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به، سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها
      ماده10-بند10-2-نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
      ماده10-بند10-2-نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به، سرمایه پایه
      ماده10-بند10-2-نسبت خالص تسهیلات و تعهدات کلان به، سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها
      ماده10-بند10-3-نسبت سرمایه گذاری ها و مشارکت های حقوقی به، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات
      ماده10-بند10-3-نسبت سرمایه گذاری ها و مشارکت های حقوقی به، سرمایه پایه
      ماده10-بند10-3-نسبت سرمایه گذاری ها و مشارکت های حقوقی به، سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها
      ماده10-بند10-4-وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها و مجموع ارزها
      ماده10-بند10-5-نسبت خالص تسهیلات غیرجاری به، مجموع خالص تسهیلات
      ماده10-بند10-6-نسبت خالص تسهیلات به، مانده سپرده ها
      ماده10-بند10-7-نسبت ارزش دفتری دارایی های ثابت به، حقوق صاحبان سهام
      ماده10-بند10-8-نسبت خالص تسهیلات کوتاه مدت به، مجموع خالص تسهیلات
      ماده10-بند10-9-نسبت مانده سپرده های دیداری به، مانده مجموع سپرده ها
      ماده10-بند10-10-نسبت مانده سپرده های بلندمدت به، مانده مجموع سپرده ها
      ماده 11 –کفایت سرمایه، میزان و ساختار سرمایه و دارائیهای در معرض ریسک


      ماده12- بند 12-3-ساختار مالکیت سهام-سهامداران عمده


      ماده 14 –رویدادهای با اهمیت

      ماده14-بند14-1-هرگونه تغییر در سرمایه ثبتی بانک

      ماده14-بند14-4- هرگونه خرید، ادغام یا تجزیه
      ماده14-بند14-5-هرگونه افتتاح یا تعطیلی شعبه


      ماده15-3-6-هرگونه اطلاعات دیگری که آگاهی از آن ها برای افکار عمومی اهمیت دارد.

      ماده 17 –انتشار اطلاعات درخواستی مندرج در آئین نامه، در مقاطع ابلاغی
      ماده 18 –در دسترس قراردادن و انتشار اطلاعات با اهمیت هر سال مالی، در قالب بروشور، از طریق شعب برای سپرده گذاران و سایر ذینفعان
      ماده 24 –ارسال اطلاعات هر دوره، با موضوع شفافیت اطلاعات، برای بانک مرکزی
      ماده 28 –انتشار اطلاعات تفصیلی در خصوص قرارداد ها و هزینه های هر یک از خدمات بانک، در پایگاه اطلاع رسانی و میز راهنمای مشتریان
      ماده 29 –اعلام نرخ حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری، تا پایان فروردین ماه هر سال

    •