بانک سینا

پنج شنبه،30 دی 1400
بانک سینا
   
 
  • اطلاعیه امکان ثبت درخواست استفاده از قانون تسهیل تسویه‌ بدهی تسهیلات گیرندگان


   برای دریافت بخشنامه قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور به شماره 00/272511 مورخ 1400/09/18 بانک مرکزی ج.ا.ا کلیک نمایید.


   برای دریافت بخشنامه قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور به شماره 00/21293 مورخ 1400/01/28 بانک مرکزی ج.ا.ا کلیک نمایید.

   در راستای تحقق شعار سال 1400 با عنوان سال «تولید پشتیبانیها و مانعزداییها» و به دلیل استمرار شرایط ناشی از کرونا و اثرات تعطیلیهای وضعشده برای مشاغل و کسبوکارها و این که برخی از مشمولان نتوانستند با تسویه نقدی، بدهی خود را تا پایان شهریور ماه سال 1400 از مزایای تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی استفاده کنند، لذا مهلت زمانی مندرج در مصوبه جلسه 64 ستاد ملی کرونا مورخ 21‏/01‏/1400 در زمینه قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، برای مشمولان برای آخرین بار از اول مهر ماه یه مدت شش ماه تمدید میشود.

   شرایط برخورداری از قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور :

   1. تسهیلات دریافتی در بخش‌های اقتصادی کشاورزی، شکار و جنگلداری، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تامین برق، آب و گاز با هدف ایجاد، توسعه، تأمین سرمایه در گردش و تعمیرات استفاده شده باشد.
   2. تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نشده باشد و متقاضی بخواهد بدهی غیر جاری خود را نقداً و حداکثر تا پایان شهریور ماه 1400 پرداخت نماید.
   3. سقف مجاز برای هر شخص حقیقی در کل شبکه بانکی ۵میلیارد ریال و برای هر شخص حقوقی غیر دولتی ۲۰میلیارد ریال (ملاک محاسبه اصل تسهیلات مندرج در قرارداد) می باشد.