بانک سینا

جمعه،30 اردیبهشت 1401
بانک سینا
   
 
  • مدیران
   امیرعلی ابراهیمی
   مدیر حراست
   85573527

   همایون جلائی اسفند آبادی
   مدیر بازرسی
   85573652-3

   شاهرخ دلگشاد
   مدیر امور سامانه بانکداری متمرکز
   85583301

   موسی راستگو
   مدیر سرمایه های انسانی

   هومن رضا شاهرودی مدنی
   مدیر امور مهندسی

   منصور شیخ الاسلامی
   مدیر امور حوزه مدیرعامل و روابط عمومی
   85563174

   اویس صادقی
   سرپرست مدیریت حقوقی
   86074319

   مسعود صحیحی نمینی
   مدیر نظارت، پیگیری و وصول مطالبات
   85573428

   سید احمد طبایی
   مدیر شبکه و زیرساخت
   85583141

   حمید مصطفایی
   مدیر اعتبارات
   86073294

   خلیل اله مهرابی
   مدیر امور بانکداری اسلامی
   88329718

   شهرام نادری
   مدیر امور مالی
   85563572