بانک سینا

چهارشنبه،08 آذر 1402
بانک سینا
   
 
  • مدیران
   علیرضا برآور
   سرپرست مدیریت امور بانکداری تجاری

   نامی پیروزکیا
   سرپرست مدیریت امور مهندسی
   85563891

   همایون جلائی اسفند آبادی
   مدیر امور بازرسی
   85573652-3

   موسی راستگو
   مدیر امور سرمایه انسانی
   85573493

   وجیه اله زارع
   مدیر امور مالی
   85563572

   حمیدرضا شاکری
   سرپرست مدیریت امور بانکداری خرد

   اویس صادقی
   مدیر امور حقوقی
   86074319

   مسعود صحیحی نمینی
   مدیر امور نظارت، پیگیری و وصول مطالبات
   88314501

   سید احمد طبایی
   مدیر امور شبکه و زیرساخت
   85583141

   اسماعیل فرهادی مقدم
   مدیر امور سرمایه گذاری، سهام و شرکت ها

   امیر لعلی
   مدیر امور روابط عمومی و مشتریان
   85563174

   امیر محمداصفهانی
   مدیر امور بین الملل
   86071862

   حمید مصطفایی
   مدیر امور بررسی و نظارت اعتباری
   86073294

   سید مرتضی موسوی
   سرپرست مدیریت امور بانکداری اختصاصی

   شهرام نادری
   مدیر امور بانکداری اجتماعی
   85563572

   سیدمهدی هاشمی علیا
   مدیر امور حراست
   85573527