بانک سینا

جمعه،30 اردیبهشت 1401
بانک سینا
   
 
  • هیئت مدیره
   سید ضیاء ایمانی
   عضو هیئت مدیره

   جعفر صفائی مزید
   سرپرست بانک و رئیس هیئت مدیره

   مجید هادی
   نائب رئیس هیئت مدیره

   هادی آقابابائی
   عضو هیئت مدیره

   مهدی رزمی
   عضو هیئت مدیره