بانک سینا

شنبه،13 آذر 1400
بانک سینا
   
 
  • معاونین
   حمداله جمالی
   معاون اعتبارات و اموربین الملل
   86074286

   حمیدرضا ایروانی
   معاون مهندسی و پشتیبانی
   85563778

   سید محمد یزدیخواه
   معاون امور شعب و مناطق
   85573427

   عبداله رستمی
   معاون برنامه ریزی
   85573977

   کاظم نراقیان
   معاون فناوری اطلاعات
   85583202

   مجتبی دهقاندار
   معاون حقوقی و مطالبات
   86074512

   یداله جعفری
   معاون سرمایه های انسانی
   85573212

   چنگیز مروج
   معاون مالی و سرمایه گذاری
   85563552