بانک سینا

شنبه،02 مرداد 1400 نسخه آزمایشی
بانک سینا
   
 
  • امید شمیرانی
   مشاور مدیرعامل
   85573377

   موسی راستگو
   مشاور عالی مدیرعامل

   علیرضا تقدیری
   ناظر بر امور مربوط به معاونت اعتبارات و امور بین الملل و معاونت حقوقی و مطالبات
   85563901

   داود دانشفر
   مشاور مدیرعامل در امور حوزه مدیریت
   85563103